REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY WWW.PORADNIK WINDYKACYJNY.COM.PL


I Definicje oraz zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczna poprzez dostęp do strony www.poradnikwindykacyjny.com.pl, zasady korzystania oraz ochrony danych osobowych.
2. Właścicielem serwisu pod nazwą www.poradnikwindykacyjny.com.pl jest Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" ul. Mickiewicza 5/16, 32-300 Olkusz.
3. Pojęcia stosowane w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:
- BOW Expert - Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert"
32-300 Olkusz
ul. Mickiewicza 5/16
telefon 606243277
e-mail: animatek@interia.pl
NIP 637-119-86-14
Firma zarejestrowana jest od 2006 roku w Urzędzie M.i G. Olkusz
- Kupujący - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność do czynności prawnych, odbiorca Usług
- hasła dostępu - nazwa użytkownika i hasło umożliwiające logowanie do strony www.poradnikwindykacyjny.com.pl
4. Korzystanie wymaga rejestracji oraz dokonania opłaty w wysokości 18,45 zł ( z VAT ).
5. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a BOW Expert zostaje zawarta w przypadku:
- rejestracji kupującego poprzez pocztę e-mail zawierające dane niezbędne do wystawienia faktury VAT
- uiszczenia zapłaty przelewem bankowym na rachunek ( nazwa i numer konta )
Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert"
ul. Mickiewicza 5/16
32-300 Olkusz
nr rach. 29105016181000002301195554
- otrzymania przez Kupujacego dostępu do strony ( w ciągu 48 godzin ) poprzez przesłanie pocztą e-mail hasła dostępu
6. Kupujący dokonujący wpłaty w wysokości 18,45 zł otrzymuje hasła dostępu do serwisu, przez okres pięciu dni.
- Kupujący uzyskuje dostęp do zasobów po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła w oknach logowania umieszczonym na stronie głównej www.poradnikwindykacyjny.com.pl
7. Okres pięciu dni liczony jest od dnia wysłania pocztą elektroniczną Kupującemu, hasła dostępu.
8. Dokonanie rejestracji i wykupu dostępu do strony oznacza akceptację Regulaminu.
9. Kupujący za dokonaną wpłatę otrzymuje fakturę VAT, która jest wysyłana pocztą elekroniczną na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
10. BOW "Expert" gwarantuje, iż wszystkie tematy oraz pliki do pobrania opisane na pierwszej stronie poradnika windykacyjnego, są dostępne Kupującemu po zalogowaniu.
11. BOW "Expert" nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w zamówieniu przesłanym pocztą elektroniczną.

II Warunki techniczne korzystanie z serwisu i programu "Pismak

1. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych:
- posiadaniem urządzenia mającego dostęp do sieci Internet
- zainstalowania przeglądarki internetowej umożliwijącej wyświetlanie tekstów w postaci html
- edytora tekstów w postaci OpenOffice, lub Office
- programu umożliwiającemu czytanie plików PDF
2. Korzystanie z pełnej funkcjonalności strony www.poradnikwindykacyjny.com.pl może być także uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script, oraz akceptacji polityki cookies.
3. BOW Expert zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby wszelkie aplikacje umieszczone w ramach Serwisu działały poprawnie.
4. BOW Expert nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupujcego

III Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje można składać drogą elektroniczą, telefonicznie lub listem poleconym na na podane w dziale I pkt 2 dane.
2. Kupujący może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie nie później jednak niż w ciagu 14 dni.
4. O decyzji właściciela, Kupujący zostanie powiadomiony w taki sam sposób w jaki otrzymał reklamację.
5. W przypadku zagubienia hasła dostępu, Kupujacy powinien zwrócić się do właściciela pocztą elektroniczną, o ponowne ustawienie hasła dostępu. W takim wypadku Kupujacy nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
6. Użytkownik może odstąpić od umowy przed upływem czasu rozpoczęcia realizacji umowy.
7. Za rozpoczęcie umowy uważa się przesłanie przez właściciela na adres e-mail hasła dostępu.

IV Ochrona danych kupujacego

1. Poprzez rejestrację, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez BOW Expert danych osobowych w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez BOW Expert są wykorzystane tylko do prawidłowego wystawienia faktury VAT, a następnie usuwane.
4. Przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).
5. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia oraz usunięcia.
6. Dane Kupujących nie są przez BOW Expert sprzedawane ani użyczane do żadnych celów stronie trzeciej.

V Postanowienia końcowe

1. BOW Expert informuje, że Serwis ma za zadanie popularyzację wiedzy o windykacji zobowiązań, o obrocie wierzytelnościami i należy go traktować jako serwis informacyjny. Wszystkie informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólny ale autor dołożył wszelkich starań aby były one w sposób jasny i poprawny przekazane.
2. Powielanie informacji lub danych zawartych na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl, a w szczególności wykorzystanie tekstów, części tekstów lub wszelkich pism w celach publikacji w innych serwisach, opracowaniach, wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody BOW "Expert".
3. BOW Expert nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w serwisie. Informacje te nie są poradami prawnymi.
4. Ewentualne spory pomiędzy Kupującym, a BOW Expert, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
5. BOW Expert jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Kupujacego korzystającego w sposób sprzeczny postanowieniami Regulaminu.
6. BOW Expert jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta w przypadku udostępnienia przez Kupującego hasła dostępu osobom trzecim.
7. Niniejszy regulamin obowiazuje od 16.01.2017 roku.