Bonusy i kody promocyjne w najpopularniejszych kasynach online w Polsce.

Gra online.

MrGreen – Polski konkurs

MrGreen – Polski konkurs – wygraj TV HD,iPhone 5s lub iPad Air

Jak to działa?

 1. Dołącz do kon kursu ( STRONA-PROMOCYJNA ) wpisując ID grac za
 2. Graj na grach w Mr Green i zdobywaj kupony. Każde 100 zł de pozytu obrócone 5 krot nie to jeden kupon
 3. Kupony biorą udział w losowaniu nagród raz w tygod niu, oraz wszystkie kupony są ważne podczas losowania nagrody głównej

Wyg rywaj nagrody

Nag roda głowna: TV Ultra HD LG

Co tyd zi en do wyg rania:

 • iP hone 5s
 • iPad AIR

Pula nagród ponad 50 000 PLN

Nagroda gwaran towana 25 dar mowych free spinów

Co tyd zi en dla kaz dego, kto spełni warun ki kon kursu

RE GULAMIN

1. Kon kurs dotyc zy tylko i wyłącznie polskich grac zy, którzy są zarejestrowani w kasynie MrGreen i jako adres zamieszkania podali Polskę.

2. Re gulamin kon kursu zamieszczony na stronie http://goo.gl/kF4Idj i jest jedynym obowiązującym re gulaminem

3. Kon kurs składa się z 6 tygod niowych etapów. Każdy etap to jeden tyd zień od ponied ział ku, od god ziny 00:01, do nied zieli, do god ziny 23:59, czas trwania poszczegól nych etapów:

 • I etap od 3 III do 9 III – losowanie nag rody tygod niowej 11 III
 • II etap od 10 III do 16 III – losowanie nag rody tygod niowej 18 III
 • III etap od 17 III do 23 III – losowanie nag rody tygod niowej 25 III
 • IV etap od 24 III do 30 III – losowanie nag rody tygod niowej 2 IV
 • V etap od 31 III do 6 IV – losowanie nag rody tygod niowej 8 IV
 • VI etap od 7 IV do 13 IV – losowanie nag rody tygod niowej 15 IV
 • Losowanie nag rody głównej 15 IV
 • Przyz nanie nagród gwaran towanych będzie następowało jeden (1) dzień po losowaniu

4. Aby wziąć udział w kon kursu, należy:

 • Być klien tem zarejestrowanym grac zem w kasynie MrGre en.com lub się zarejestrować.
 • Wejść na stronę kon kursową i podać w for mular zu swój numer ID przypisany każdemu grac zowi.
 • Złożyć minimal ny de pozyt w wysokoś ci 100 zł i obrócić nim 5 krot nie – czyli dla 100 zł wymagany obrót to 500 zł. Or ganizator dopuszcza możliwość zrobienia dopłaty.
 • Każdy de pozyt w wysokoś ci 100 zł z 5 krot nym ob rotem to 1 los kon kursowy, który upoważnia do wzięcia udziału w losowaniu nagród tygod niowych oraz nag rody głównej.
 • Każde kolej ne 100 zł de pozytu ze speł nionym warun kiem ob rotu to dodat kowy kupon i zwiększenie szan sy na wyg raną.
 • Gracz może mieć dowolną ilość kuponów, kupon jest ważny wtedy, jeśli na kon cie grac za został odnotowany wymagany obrót. Dla przykładu: de pozyt w wysokoś ci 500 zł i ob rotem zrealizowanym na poziomie 1500 zł daje 5 kuponów ale tylko 3 biorą udział w losowaniu. ( obrót wyniósł 3x500zł )

5. Gracz biorąc udział w kon kursu, może sprawdzić ilość losów i poziom zrealizowanego ob rotu. Należy wejść na stronę kon kursową i wpisać swój ID. Proszę zwrócić uwagę, ze dane są ak tualizowane razdzien nie, pub likowane dane przedstawiają stan za poprzed ni dzień.

6. W niniejszej kon kursu Or ganizator przewid ział: 1 nag rodę główną, 6 nagród tygod niowych oraz gwaran towane Free Spiny dla każdego, kto spełnił minimal ne warun ki konkursu

 • I etap – Ip hone 5s – losowanie nag rody tygod niowej 11 III
 • II etap – Ipad Air – losowanie nag rody tygod niowej 18 III
 • III etap od – Ip hone 5s – losowanie nag rody tygod niowej 25 III
 • IV etap – Ipad Air – losowanie nag rody tygod niowej 2 IV
 • V etap – Ip hone 5s – losowanie nag rody tygod niowej 8 IV
 • VI etap – Ipad Air – losowanie nag rody tygod niowej 15 IV
 • Nag roda główna telewizor LG, model: 65LA9700 Ultra HD – losowanie nag rody głównej 15 IV
 • Gwaran towane 25 Free Spinów na grze Star burst z warun kiem ob rotu 35x będzie przyz nawane 1 dzień po losowaniu nag rody tygod niowej po god zinie 13.00

7. Kon kurs trwa od 24 lutego do 6 kwiet nia 2018.

8. Zdobyw cy nagród zos taną poin formowani mailowo i telefonicznie. Stosow na in for macja zos tanie także op ublikowana na stronie kon kursowej www

9. Mr Green zastrzega sobie prawo do nieprzyz nania nag rody głównej, jeżeli stwierdzi, że nastąpiło narus zeniere gulaminu.

10. Mr Green zastrzega sobie prawo do zmiany re gulaminu, zatrzymania kon kursu lub nie przyz wania nagródjeżeli stwierdzi , ze nastąpiło narus zenie zasad